System of Educational Process Organization at the Department of Endocrinology and the Department of Internal Medicine No 1, Immunopathology and Allergology named after academician Neiko Ye.M. of Ivano-Frankivsk National Medical University

Oksana Didushko, Petro Herych, Iryna Cherniavska

Abstract


The 

The article highlights the system of educational process organization during module 1 of the subject “Internal Medicine” at the Department of Endocrinology and the Department of Internal Medicine No 1, Immunopathology and Allergology named after academician Neiko Ye.M. of Ivano-Frankivsk National Medical University. The possibilities of combining long-term experience and the traditions of national medical school with the principles of the credit-module system are described.


Keywords


educational process; credit-module system

Full Text:

PDF

References


Novi tekhnolohii navchannia: nauk.-metod. zb. Kyiv: Vinnytsia; c2012. 296p.

Khoruzhyi HF. Akademichna kultura: tsinnosti ta pryntsypy vyshchoii osvity: navch. posib. Kyiv. c2012. 320p.

Pro provedennia pedahohichnoho eksperymentu z zaprovadzhennia kredytno-modulnoii systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu. Available from: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3126/

Fedchenko SN. Vykorystannia suchasnykh tekhnolohii: systema kontroliu i korektsii znan studentiv. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. c2006. 25p.

Botsiurko VI, Babenko IH, Skrypnyk NV, Didushko OM, Kostitska IO, Tymkiv IV et al. Klinichnyi rozbir - osnovna lanka navchannia studentiv. Galic'kij likars'kij visnik. 2006;13(2):85-86.
DOI: http://dx.doi.org/10.21802/gmj.2018.1.4

Copyright (c) 2018 Oksana Didushko, Petro Herych, Iryna Cherniavska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


IFNMU Logo

Free counters!