Model of Teacher’s Readiness for Educational Work with Students at Higher Education Institution
PDF

Keywords

model
teacher
educational work
students
higher education institution

Abstract

The importance and prospects for developing a model of teacher’s readiness for educational work with students at higher education institutions are determined by social factors such as: firstly, the educational influence of both the teacher and educational institution on the formation of the student’s personality, his/her initiative, creative approach to the organization of the teaching and educational process; secondly, the use of collective forms of educational activity where pedagogical education and the students’ independent activity are organically combined; thirdly, the development and improvement of the teacher’s educational activity, especially its organizational and communicative components. The developed model of teacher’s readiness for educational work is a system subordinated to certain tasks of methodological work which simultaneously allows teacher to successfully increase his/her readiness for educational work at the particular higher education institution. The model itself is a specific form of reflection, which contains information about the object. A characteristic feature of such models is their simplicity in comparison with the original or real-life situation which is modelled.
https://doi.org/10.21802/gmj.2019.1.4
PDF

References

Andrushchenko TV. Osvita Ukraiiny v systemi tsinnostei "rozkolotoho svitu". Vyshcha osvita Ukraiiny. 2009;2:31.

Dudikova LV. Psykholoho-pedahohichni aspekty hotovnosti maibutnikh medykiv do profesiinoho samovdoskonalennia. Romanyshyn et al, editors. Khmelnytskyi: Vyd.-vo Nats. derzh. prykord. sluzhby Ukraiiny im. B. Khmelnytskoho. 2009;49(2):13-16.

Zhdanov OI. Pedagogika i psikhologiya vysshey shkoly. Moscow: RAGS; c2010. 258p.

Krayevskiy VV, Berezhkova YeV. Metodologiya pedagogiki: novyy etap: Uchebnoye posobiye dlya studentov vyssh. uchebn. Zavedenniy. Moscow: Akademiya; c2009. 400p.

Decree of the President of Ukraine "On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the Period till 2021". Available from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.