Galician Medical Journal

Scientific and practical journal “Galician Medical Journal” covers the current issues of theoretical and practical medicine, publishes the results of various researches and innovations in the sphere of medicine and medical education.

The periodical publishes original research articles, review articles, book reviews, cases from practice and history of medicine.

Journal “Galician Medical Journal” (on-line version of "Галицький лікарський вісник", ISSN 2306-4285) publishes articles in English.

The journal is included in the List of Scientific Publications, where the main results of dissertation theses can be published (Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of 10.11.2010, No.1-05/7).

ISSN 2414-1518 (English ed. Online)

ISSN 2306-4285 (Ukrainian ed. Print)


Journal Homepage Image

Announcements

 

Now You can follow us on Mendeley.com

 

Galician Medical Journal is an open group in Medicine on Mendeley.

 
Posted: 2016-08-17
 
More Announcements...

Vol 23, No 2 (2016)

Table of Contents

A. F. Shypko
PDF
1-9
A. O. Hryhorova
PDF
10-17
V. P. Piuryk, S. A. Ohiienko, Ya. V. Piuryk, T. Yu. Ohiienko
PDF
18-23
I. R. Yarmoshuk, M. M. Rozhko, L. I. Pelekhan
PDF
24-31
A. F. Shypko
PDF
32-39
V. P. Piuryk, Shujairi Ahmed Kareem
PDF
40-43
I. I. Titov, S. V. Melnyk, O. L. Tkachuk, V. V. Protas, O. M. Kopchak
PDF
44-48
V. M. Soldatyuk, M. M. Rozhko
PDF
49-57
V. V. Sapielkin
PDF
67-73
R. V. Stetsyshyn
PDF
74-79
L. M. Stotska
PDF
80-85
K. M. Skoropad, V. H. Mishchuk
PDF
103-111
Z. R. Ozhohan, A. B. Biben
PDF
112-116
V. V. Herasymov, E. V. Herasymova
PDF
117-124
L. I. Haridzhuk
PDF
133-138
T. O. Tereshchenko
PDF
139-143
A. I. Vytryhovskyy
PDF
144-149
R. T. Kuzenko
PDF
158-163
N. M. Voronych-Semchenko, S. V. Varunkiv, V. A. Semchenko, V. O. Voronych
PDF
164-169
A. S. Smirnov, S. N. Smirnov, M. A. Mirzebasov
PDF
170-174

Case Reports and Public Health Service

V. V. Bezruk
PDF
58-62
A. Pletenetska
PDF
63-66
N. H. Stepaniuk, F. V. Hladkykh, O. V. Basarab
PDF
92-98
O. O. Dashchenko, K. R. Pavlykivska, L. Ye. Dotsenko, S. I. Yakymiv, R. S. Velychkovych, O. V. Lesiuk
PDF
99-101

Medical Education

Y. V. Botsyurko, U. B. Sikoryn
PDF
86-88
A. Ye. Kryzhanivska, I. B. Diakiv
PDF
89-91
N. M. Kulaiets
PDF
125-127
T. M. Kovalyshyn, V. S. Sulyma
PDF
128-132
U. R. Lukach
PDF
150-153
N. V. Skrobach, O. A. Shapoval, V. Yu. Vyshyvaniuk, O. P. Romaniv
PDF
154-157