Virstyuk, Nataliya, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine