Karpyshyn, Nataliya, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine