Izhytska, Nataliya, Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky, Ukraine