Ostrovskyy, Mykola, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine