Grokhovska, M. V., Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine