Byrchak, I, Bukovinsky State Medical University, Ukraine