Yurakh, Galyna, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine