ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція журналу “Архів клінічної медицини” бере до розгляду для публікації оригінальні статті, за умови, що ні рукопис, на будь-яка його частина, таблиці чи рисунки не були опубліковані раніше в друкованій чи електронній формі і не перебувають на розгляді для публікації у будь-якому іншому журналі. Це не поширюється на тези, які опубліковані у зв’язку з проведенням конференцій чи інших наукових зустрічей.

Статті приймаються англійською та українською/російською мовами виключно електронним поданням рукописів (текст рукопису двома мовами подається одним файлом) через сайт журналу.  (Як подати рукопис - Інструкція). Редакція наголошує про необхідність подання англійською мовою повної версії статей, які в оригіналі представлені українською або російською мовами, з метою подальшого їхнього розміщення на сайті журналу та індексації науково-пошуковими системами.

Процес публікації передбачає обов'язкове наукове рецензування (single blind). Листування між авторами та редакцією, надсилання відповідей на зауваження рецензентів здійснюється виключно через сайт журналу (усі повідомлення надходять на електронну пошту, в окремих поштових сервісах можуть переміщуватись у папку спаму чи небажаних листів).

Після прийняття рукопису повний текст статті англійською мовою розміщується на сторінці журналу у вільному доступі.

Друкована версія виходить у кінці місяця згідно графіка, який представлений на сайті журналу в розділі About (пункт Publication Frequency). 

Категорії статей.

Прийняті до друку статті публікуються в таких розділах журналу:

 • Дискусійні і проблемні статті 
 • Оригінальні дослідження 
 • Огляди літератури 
 • Випадки з практики 
 • Організація охорони здоров’я 
 • Медична освіта 

Дотримання етичних принципів при підготовці рукописів.

Інформація щодо етичних принципів доступна на сайті журналу. 

Мова публікації.

Автор зобов’язаний ретельно вичитати і відредагувати текст рукопису. Зміст викладати чітко, без повторень, користуватися українським правописом, вживати українську термінологію і дотримуватися норм літературної української мови (при публікації іншими мовами – російської чи англійської мов відповідно). Одиниці виміру вказувати за системою СІ.

Технічні вимоги оформлення.

Рукопис необхідно оформити за допомогою MS Office на стандартному аркуші формату А4 (210х297 мм), шрифт – “Times New Roman”, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

Схема оформлення статей:

 • УДК
 • Прізвище та ініціали автора (авторів)
 • Назва статті (повинна бути чіткою і лаконічною)
 • Установа (повна назва, місто, країна), контактний e-mail автора
 • Резюме (українською, російською і англійською мовами), об’ємом не більше 1500 знаків, яке повинно повністю розкривати зміст статті, для оригінальних досліджень повинно бути чітко рубрикованим та включати: мету, матеріал і методи, результати, висновки.

До резюме додається переклад російською та англійською мовами прізвищ та ініціалів автора (авторів), назви статті та установи.

 • Ключові слова (українською, російською і англійською мовами) – не більше 5 слів чи словосполучень).
 • Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень

Даний розділ повинен відображати сучасний стан проблеми, якій присвячена стаття.

 • Мета дослідження
 • Матеріал і методи дослідження

У даному розділі відображається ґрунтовний опис методів, які були використані. Опис повинен бути достатнім для розуміння і відтворення дослідження. У випадку, якщо методи є наведені у літературі, достатньо навести посилання на них.

Якщо у дослідженні були задіяні люди чи експериментальні тварини, необхідно зазначити норми українського чи міжнародного законодавства, згідно яких було проведене дане дослідження.

 • Результати дослідження

Описують максимально точно, стисло та інформативно. Масиви даних можуть бути представлені у вигляді таблиць та графіків. 

Рисунки і таблиці з підписами до них повинні бути оформлені згідно з вимогами ДАКу України і розміщені по тексту.

Ілюстарції повинні бути також завантажені окремими файлами (з розширення jpg або tif) з роздільною здатністю 300 dpi.

 • Обговорення

У даному розділі необхідно відобразити ґрунтовний аналіз отриманих результатів, їхнє порівняння з сучасними даними із посиланням на першоджерела, які представлені у “Літературі”.

Якщо доцільно, розділ “Обговорення” може бути об’єднаним з “Результатами дослідження” в один розділ.

 • Висновки

Висновки повинні бути чіткими, побудованими на основі результатів, відображати досягнення мети дослідження.

 • Перспективи подальших досліджень у даному напрямку
 • Література

Список використаної літератури наводиться згідно з ДСТУ 7.1:2006. З прикладом оформлення можна ознайомитись тут (“Бюлетень ВАК” №5, 2009р.)

Цитовані праці в тексті позначати номерами в квадратних дужках відповідно до списку літератури, наприклад, [1, 6]. Список літератури відображати за алфавітом: 1) наукові праці, надруковані кирилицею; 2) наукові праці, надруковані латиницею. Редакція журналу наголошує, що основним джерелом наукової інформації є наукова стаття. 

Список використаної літератури в англомовній версії статті необхідно оформити відповідно до стилю цитування Vancouver. Для зручності рекомедуємо використовувати таке програмне забезпечення як Mendeley(http://www.mendeley.com/) чи EndNote (http://www.endnote.com/), які дозволяють автоматично оформити список літератури відповідно до даного стилю.

Для з’ясування будь-яких питань щодо публікації статті автор (автори) можуть звертатися за адресою acm@ifnmu.edu.ua