Vol 22, No 1 (2016)

Table of Contents

Original Research

T. D. Hrytsiuk
PDF
1-7
O. B. Haioshko
PDF
11-15
I. P. Vakalyuk, N. V. Savchuk
PDF
20-26
A. F. Shypko
PDF
31-35
A. F. Shypko
PDF
36-42
T. I. Nasonova
PDF
43-52
A. O. Hryhorova
PDF
53-60
V. R. Gerasymchuk
PDF
61-65
A. I. Vytryhovskyy
PDF
66-70
P. P. Bidzilya
PDF
71-78
R. L. Stepanenko
PDF
79-87
P. H. Kravchun, O. I. Kadykova, N. H. Ryndina, S. O. Krapivko
PDF
88-92
E. V. Diiev
PDF
93-96
O. Ya. Popadyuk, M. V. Melnyk
PDF
97-101
T. I. Salyzhyn
PDF
102-110
V. M. Soldatyuk, M. M. Rozhko
PDF
111-118
L. M. Stotska
PDF
119-124
R. T. Kuzenko
PDF
125-127
Ofori Ishmael Nii, E. Ya. Warenytsia, O. M. Libryk
PDF
128-134

Review

V. H. Knyhavko, V. I. Starykov, O. V. Zaitseva, M. A. Bondarenko
PDF
27-30

Medical Education

I. R. Kumhyr
PDF
8-10
L. I. Haridzhuk
PDF
16-19
N. M. Kulaiets
PDF
135-137