Vol 21, No 2 (2015)

Table of Contents

Original Research

M. V. Makian, V. A. Harhaun, V. H. Maidannyk
PDF
3-7
T. V. Merhel
PDF
8-11
L. V. Pakharenko
PDF
12-14
Z. V. Vovk, O. L. Tsymbalista, O. B. Sinoverska
PDF
16-18
H. B. Mateiko, I. I. Pyliuk
PDF
23-25
N. G. Virstiuk, O. E. Cherkashyna
PDF
26-30
N. G. Virstiuk, M. M. Nykyforuk
PDF
35-37
V. I. Pylypchuk
PDF
38-42
V. M. Pogorelov, V. V. Brek, O. S. Kovalenko, O. V. Zaytseva
PDF
43-47
A. A. Pereiaslov, Yu. R. Dotsenko
PDF
48-50
A. A. Pereiaslov, O. Ya. Borys, O. Ye. Borova-Halai
PDF
51-54
M. V. Kulikova, T. V. Ashcheulova
PDF
55-59

Case Reports

V. I. Botsiurko
PDF
15
O. V. Paliychuk, Z. I. Rossokha
PDF
19-22

Medical Education

A. D. Babenko
PDF
1-2
I. M. Karpinets
PDF
31-34