Archive of Clinical Medicine

The Journal of Research and Practice “Archive of Clinical Medicine” is a journal covering innovative research and practice in medicine. It publishes the results of original research and the results in sphere of medical education.

The Journal publishes the results of original clinical research studies, review papers, referee reports, case reports, and history of medicine.

p-ISSN 2312-7007 (Ukrainian ed. Print)

e-ISSN 2414-9853 (English ed. Online)

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 21, No 2 (2015)

Table of Contents

Original Research

M. V. Makian, V. A. Harhaun, V. H. Maidannyk
PDF
3-7
T. V. Merhel
PDF
8-11
L. V. Pakharenko
PDF
12-14
Z. V. Vovk, O. L. Tsymbalista, O. B. Sinoverska
PDF
16-18
H. B. Mateiko, I. I. Pyliuk
PDF
23-25
N. G. Virstiuk, O. E. Cherkashyna
PDF
26-30
N. G. Virstiuk, M. M. Nykyforuk
PDF
35-37
V. I. Pylypchuk
PDF
38-42
V. M. Pogorelov, V. V. Brek, O. S. Kovalenko, O. V. Zaytseva
PDF
43-47
A. A. Pereiaslov, Yu. R. Dotsenko
PDF
48-50
A. A. Pereiaslov, O. Ya. Borys, O. Ye. Borova-Halai
PDF
51-54
M. V. Kulikova, T. V. Ashcheulova
PDF
55-59

Case Reports

V. I. Botsiurko
PDF
15
O. V. Paliychuk, Z. I. Rossokha
PDF
19-22

Medical Education

A. D. Babenko
PDF
1-2
I. M. Karpinets
PDF
31-34